Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

Neve: Clip-ERP HUNGARY Kft.
Cím: 2615 Csővár, Madách utca 1.
Adatkezelő képviselője: Éhn András
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: ehn.andras@clip-erp.hu

 

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

 

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

2. Adatkezelés célja

2.1 Szolgáltatás(ok) nyújtása a természetes személyek számára és ennek keretében:

 

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások
Adatkezelés jogalapja: Szerződés
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

Név
Állandó lakcím
Szállítási cím
Email cím
Telefonszám
Egyedi azonosító
 

2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára és ennek keretében:

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások
 

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:

Név
Email cím
Telefonszám
Egyedi azonosító
 

2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

 

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

Név
Állandó lakcím
Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
Egyedi azonosító
 

2.4 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára

 

új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
ügyfélelégedettségi mérés
meghívás marketing rendezvényre
 

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

Név
Értesítési cím
Email cím
Telefonszám
Felhasználó által megadott kiegészítő információk
 

2.5 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása a Felhasználók számára

 

új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
ügyfélelégedettségi mérés
meghívás marketing rendezvényre
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés Az érinett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érinettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.
A kezelt adatok köre:

Név
Számlázási cím
Szállítási cím
Email cím
Telefonszám
Egyedi azonosító
 

2.6 Megrendelések kiszállítása

  • Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás
  • Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás
  • Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani

Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy közlése alapján A kezelt adatok köre:

Név
Telefonszám
Egyedi azonosító
Kereskedelmi egység esetén:

2.7 Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése

A Szervezet bolthálózatában üzemeltett bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése. Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás
A kezelt adatok köre:

Aláírás
 

2.8 Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése az alábbiak védelmére:

Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása
Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása
Az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása
Az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása mely jelen esetben cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő területre belép. A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi.

A kezelt adatok köre:

A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)

Érintettek

3. Érintettek köre

A www.clip-erp.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

Kereskedelmi egység esetén:
A Szervezet bolthálózatában vásárló vagy a csomagpont szolgáltatást igénybe vevő természetes és a jogi személyek.

4. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

5. Az adatkezelés időtartama

Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő
Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8 év elteltével
Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig
Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszerben tárolt felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény törvény(Szvtv.) rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja. Az elektronikus megfigyelő rendszer által felvett felvételek tekintetébent az Adatkezelő az alábbi megőrzési időket alkalmazza:általános esteben 3 nap
Az adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén a felvételek felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig
A tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.
 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta. Vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 6.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a 6.pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Felelős, a Biztonsági vezető, az IT üzemeltető és a vezérigazgató férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

7.1 Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. A Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

8. Automata döntéshozatal

A cég ilyennel nem rendelkezik.

9. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
kérheti adatainak helyesbítését,
tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,
 

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

  • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
  • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

9.1 A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja. Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.
 

9.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.
 

9.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 

10. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

 

11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

 

12. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

13. Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

14. Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

Budapest, 2018. május 25.